Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Stichting
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De stichting Scheepjeskerk is een zogenaamde Culturele ANBI. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie voor nadere info de website van de belastingdienst STICHTING SCHEEPJESKERK Het bankrekening nr van de stichting Scheepjeskerk is: NL58 RABO 0132135612        Fiscaal nummer: 8180.02.670. Financieel overzicht/jaarrekening vanaf 2011 Zie hieronder. (door scrollen naar beneden voor jaren voor 2021) Standaard formulier financiele gegevens ANBI over jaar Verkort overzicht hieronder: (Alle bedragen in Euro.) A. Balans per 31-12-2022 31-12-2021 AKTIVA Vlottende middelen Bank 215.836 3752 PASSIVA Eigen vermogen Vrij beschikbare middelen 161.836 3752 B. Staat van baten en lasten Jaar 2022 2021 BATEN Schenkingen 185.015 0 andere inkomsten 1 1 LASTEN Contributies - Bankkosten    214 206 Andere kosten   4.726 (makelaar) 1841 (Makelaar) Asbest verwijderen 21.780 Overige kosten     212 Totaal 26.932 2047 Per saldo een bate van 158.084 -2046 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A. Balans per 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 AKTIVA Vlottende middelen Bank 5798 5996 6.142 6.371 10.741 PASSIVA Eigen vermogen Vrij beschikbare middelen 5798 5996 6.142 6.371 10.741 B. Staat van baten en lasten Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 BATEN Schenkingen 0 50 370 - 25 andere inkomsten 1 1 94 650 497 LASTEN Contributies - - - - - Bankkosten 198 197 193 138 127 Andere kosten - - 500 4.876 998 Totaal 198 197 693 5.014 1.125 Per saldo een bate van -197 -146 -229 -4.370 -603 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A. Balans per 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 AKTIVA Vlottende middelen Bank 11.344 10.071 7.688 7.029 6.248 PASSIVA Eigen vermogen Vrij beschikbare middelen 11.344 10.071 7.679 7.029 6.248 B. Staat van baten en lasten Jaar 2015 2014 2013 2012 2011 BATEN Schenkingen 1408 2502 710 863 5.825 LASTEN Contributies 0 0 0 24 32 Bankkosten 135 109 60 58 53 Totaal 135 109 60 82 85 Per saldo een bate van 1273 2.393 650 781 5740 De bestuursleden en alle andere medewerkers zijn onbezoldigd.     
2020 2021 2022