Activiteiten
Activiteiten Stichting Scheepjeskerk
STICHTING
Op   28   augustus   2007   is   er   een   eerste   gespreksavond   geweest   met   een   aantal aantal genodigden ten huize van de voorzitter. Hierbij   kwamen   aan   de   hand   van   een   power   point   presentatie   een   aantal   ideeën     over toekomstige gebruik  van de Scheepjeskerk ter sprake. Op   3   december   2007   is   dit   in   groter   verband   nog   een   keer   gedaan   in   Pleyn’68 waarbij 30 personen aanwezig waren. Een groot aantal gebruiks mogelijkheden passeerden hierbij de  revue: - Kerkdiensten, trouw locatie, rouwdiensten - Toneel, muziek, concert, koren - Lezingen, vergaderingen, symposia - Tentoonstellingen, open monumentendag - Filmvoorstelling. Hierbij   bleek   ook   dat   er   een   groot   draagvlak   in   de   gemeenschap   aanwezig   is   om het gebouw te behouden. Door de Stichting Scheepjeskerk is daarna een Plan van Aanpak opgesteld (zie hiervoor ook de speciale pagina). In   dit   Plan   van   Aanpak   stelt   de   Stichting   Scheepjeskerk   voor   om   de   kerk,   de   pastorie   en   een   gedeelte   van   de   tuin   over   te   nemen.   De   Stichting   gaat   dan   geldmiddelen   verwerven   om   de   kerk   en   de   pastorie   te   restaureren,   een   parkeerterrein   aan   te   leggen.   De parochie   kan   de   kerk   volledig   blijven   gebruiken   voor   kerkdiensten   zolang   dat   nodig   is.   Daarnaast   kunnen      andere   ,passende, activiteiten georganiseerd worden. Er is een solide financiele onderbouwing. Dit plan is diverse malen met de hr B.Jutte van het Bisdom Rotterdan  besproken, maar het bisdom acht, zonder enige motivatie te willen geven, dit plan niet haalbaar Dit hebben zij ons op 23 september 2008 laten weten.    Op   1   januari   2011   is   de   parochie   H.Michael   en   H   Bernardus   overgegaan   in   de   parochie   H.   Thomas.   Hierbij   is   een   nieuw kerkbestuur   bestuur   geformeerd.   De   Stichting   Scheepjeskerk   is   al   in   contact   met   het   nieuwe   bestuur   om   tot   een   plan   te   komen om op een planmatige basis onderhoud te gaan uitvoeren. Activiteiten 2012/2013 De   laatste   jaren   hebben   in   het   teken   gestaan   van   het   verwerven   van   de   monumentale   status   voor   de   kerk.   Vanuit   de   stichting   is actief   meegewerkt   aan   het   vormgeven   van   een   gemeentelijk   monumenten   beleid.   Uiteindelijk   is   in   2012   dit   beleid   geëffectueerd. Daarna   is   begonnen   met   de   procedure   voor   het   aanwijzen   van   de   gemeentelijke   monumenten.   Uiteindelijk   is   de   Scheepjeskerk (nadat    het    bisdom    nogmaals    bezwaar    procedures    was    gestart)    in    november    2013    samen    met    het    voormalige    klooster aangewezen als gemeentelijk monument. De   stichting   ondersteunt   ook   de   uitvoering   van   de   onderhoudswerkzaamheden   door   de   klus-groep.   In   2012   is   de   linker   voorgevel opnieuw   gevoegd   en   zijn   ook   de   pinakels   aan   die   zijde   teruggeplaatst.   Vanwege   ver=schil   van   inzicht   met   het   kerkbestuur   zijn   de geplande werkzaamheden aan de rechterzijde van de voorgevel niet uitgevoerd. Voorts zijn we actief in gesprek met het kerkbestuur om de toekomst van de kerk en het voormalige klooster vorm te geven. Activiteiten 2014 Voor 2014 is de planning om het onderhoud aan de kerk te intensiveren. Voorts   is   het   plan   om   in   gesprek   te   komen   en   samen   te   werken   met   de   projectontwikkelaar   zodanig   dat   kerk   en   klooster behouden blijven en een alternatieve bestemming kunnen krijgen. Er   zijn   ook   plannen   voor   een   intensievere   fonds-verwerving   om   de   plannen   voor   de   toekomst   vorm   te   kunnen   geven.   Hiervoor   is het tevens nodig het plan van aanpak (dat uit 2008 dateert) te herschrijven