Hoe staan we ervoor Stand van zaken 2021/2022
Ontwikkelingen in 2020/21 Dood spoor Met de parochie belanden we op een dood spoor. Er wordt gedacht aan een onafhankelijke gespreksleider maar uiteindelijk lukt het niet daarover overeenstemming te bereiken. Uiteindelijk stopt het gesprek met het parochiebestuur begin maart bij aanvang van de corona-crisis. Met een groep waarin de parochiele commissie van beheer, de verontruste parochianen, het dorpsoverleg, Pleyn68 en de stichting Scheepjeskerk zijn vertegenwoordigd (maar dus niet het parochiebestuur) praten we begin 2020 verder onder leiding van onafhankelijke voorzitter Job Dresden.  In augustus 2020 biedt de parochiele commissie van beheer aan om aan het parochiebetsuur een uitgewerkt advies te schrijven over hoe deze commissie de toekomst ziet van het ensemble. De parochie accepteerd dit aanbod met de kanttekening dat zij zich het recht voorbehoudt om dit advies terzijde te leggen. Het abvies van de CvB wordt uiteindelijk october 2020 aan het parochiebestuur gepresenteerd. Parochie besluit Op 10 december 2020 neemt het parochie bestuur het besluut om de adviezen van de CvB bijna integraal over te nemen. Dit wordt als volgt verwoord: Uitgangspunten Het Scheepjeskerk-ensemble bestaat uit de Bernarduskerk, pastorie, tuin, bos en voormalig kerkhof, plaatselijk bekend onder kadastrale aanduiding Hazerswoude, sectie H, nummer 265 met een oppervlakte van 6042 m2. Er ligt een raadsbesluit, dat het Scheepjeskerk-ensemble een geheel dient te blijven. De bestemming van de voormalige begraafplaats, kerk, pastorie en de voortuin blijft “maatschappelijk”. Het pad links van de kerk, achtertuin, verharding rechts van de garage en het bos houdt de bestemming “tuin”. (Op 14 december 2017 heeft de Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn unaniem besloten wijziging van het bestemmingsplan Rijndijk 106/108, met identificatienummer NLIMR0.0484.13151HRrijndijk108-VA01 met de bijbehorende bestanden, niet vast te stellen. In de bijbehorende motie ondeelbaarheid scheepjeskerk ensemble is unaniem besloten dat het ensemble Scheepjeskerk, Pastorie en Tuin, gelegen aan de Rijndijk 108 te Hazerswoude-Rijndijk als één samenhangend geheel beschouwd dient te worden) In toekomstscenario’s voor het Scheepjeskerk-ensemble waarbij de parochie eigenaar blijft van (een deel) van het ensemble dient het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie of van dat deel waar de parochie eigenaar van blijft zowel op korte als lange termijn gewaarborgd te zijn. Als de parochie eigenaar blijft van het voormalige kerkhof, blijft het voormalig kerkhof bij voorkeur onbebouwd. Bij een verkoop van het geheel of een deel van het ensemble hanteert de parochie het principe van de marktconformiteit. De marktconforme opbrengst is afhankelijk van de toekomstige functie van (het betrokken deel van) het ensemble. De parochie hanteert hierbij de criteria zoals vastgelegd in de Codex Iuris Canonici (kerkelijk wetboek) Can 1222 paragraaf 2CIC en Can 1293/Can 1294 paragraaf 1 CIC. Het bisdom moet akkoord gaan met de plannen die de werkgroep aanlevert. Aandachtspunten Er is een voorkeur voor verkoop van het gehele ensemble De Bernarduskerk blijft bij voorkeur en voor zover mogelijk, onder meer in het licht van de nog vast te stellen visie 2030 op de parochie en parochiekernen, de plaats, waar de erediensten in de kern Hazerswoude-Rijndijk plaatsvinden. De parochiekern Michael en Bernardus maakt deel uit van de samenleving van Hazerswoude-Rijndijk. Het PB wil vooral dat de geloofsgemeenschap rust krijgt en weer aan kerkelijk werk kan doen, weer kan opbouwen. Voor de oplossing is een breed draagvlak nodig. Het groene karakter van het ensemble dient voor zover mogelijk behouden te blijven. Het verloren gaan ervan zal geen belemmering zijn bij en voor welke uitkomst van het proces dan ook. De eventuele bouw van een buurthuis in de tuin, bos of kerkhof, op korte of langere termijn door welke partij dan ook is geen belemmering bij en voor welke uitkomst van het proces dan ook. Er wordt een werkgroep ensemble Rijndijk (WER) gevormd die de besluiten gaat uitwerken. Er volgt in mei 2021 een bespreking tussen parochiebestuur en stichting Scheepjeskerk. In deze vergadering licht het parochiebestuur de stand van zaken toe en ook hoe men verder wil. Vanuit de stichting Scheepjeskerk geeft men toelichting op de plannen en ook info over de drijfveren. In juli raakt de zaak in een stroomversnelling. Het parochiebestuur geeft aan om zo snel mogelijk zaken te willen doen. Bij voorkeur met de stichting maar als dat niet lukt dan met een andere partij. Men streeft ernaar om in november 2021 een overeenkomst te hebben. De onderhandelingen zullen via een makelaar lopen. Op 22 september 2021 is er een parochievergadering van de parochiekern Hazerswoude Rijndijk waarin formeel gevraagd wordt om toestemming van de parochianen om het gehele ensemble te verkopen en het kerkgebouw terug te huren voor de kerkelijke activiteiten. De toestemming komt unaniem. Stichting Scheepjeskerk De parochie geeft aan als eerste de Stichting uit te nodigen om te onderhandelen. Het eerste gesprek vindt plaats in oktober 2021. Daarbij blijkt dat de prijs in de taxatie door de makelaar van de parochie zeer veel hoger uitpakt dan de taxatie die de stichting heeft laten maken. Blijkbaar is er verschil van inzicht over de uitgangspunten (zie hierboven) die de parochie heeft geformuleerd. Hierdoor is een normale onderhandeling niet mogelijk. Men bedenkt (begin december) een alternatief waarbij de pastorie apart van de kerk verkocht gaat worden. De stichting Scheepjeskerk gaat hier niet op in omdat dit geheel in tegenspraak is met de eigen doelstelling, die zegt dat het ensemble als geheel moet blijven voortbestaan. Vanuit de gemeente Alphen laat men aan het parochiebestuur weten dat men in geval van (aparte) verkoop vooraf vastgelegd wil zien hoe de instandhouden van het kerkgebouw (gemeentelijk monument) is gegarandeerd. Actie met de strik Vanuit de parochianen ontstaat ongerustheid omdat het parochiebestuur op 10 december 2020 besloten heeft het ensemble als geheel te verkopen en dat standpunt meerdere malen heeft herhaald, ook tijdens de parochievergadering van 22 september. Maar nu wordt opeens en zonder enige nadere verklaring dit standpunt losgelaten. De parochianen zijn er zeker van dat aparte verkoop ten koste zal gaan van het voortbestaan van de Bernardus/Scheepjeskerk. Om dit te onderstrepen is er op vrijdag 17 december 2021 een manifestatie bij de kerk waarbij de pastorie en de kerk met een lint en strik symbolisch met elkaar verbonden zijn. Zie voor het artikel in de groene hart koerier van 22 dec over deze actie  
Actie strik