Ramen Interieur
  Jezus met zijn vader en moeder. Gegeven door Petrus Kaptein en Theodora Straathof, zijne huisvrouw 1877 Lukas 2 41-52 (Jesus te midden van de leraren) Zijn ouders reisden ieder jaar , bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jerusalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jesus, terwijl zij terugkeerden, in Jerusalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden keerden ze zoeken naar Jerusalem terug. Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en antwoorden.  Toen zij hem daar opmerkten stonden ze verslagen. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan ? Denk toch eens, met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht. Maar Hij antwoordde: Wat hebt gij toch naar Mij gezocht ? Wist gij dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn ? Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd  was in haar hart. En met de jaren nam Jesus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.
- Simon  Stock ontvangt scapulier Koningin en luister van de Karmel, bid voor ons   1251-1951De  rooms-katholieke kloosterorde der karmelieten is ontstaan tijdens de Kruistochten uit een op de berg Karmel  in Palestina gevestigde groep eremieten. Omstreeks 1240 begonnen ze naar Europa uit te wijken, waar ze zich toelegden op de zielzorg en de status van bedelorde kregen. De ongeschoeide karmelieten (officieel: Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum; afk.: OCD) scheidden zich in 1593 af van de oude observantie. Het scapulier was een kledingstuk dat oorspronkelijk bij de oudere kloosterorden over de pij gedragen werd bij handenarbeid. Het werd later gebruikt als een soort erekleed. Ook leken gingen het, als een teken van verbondenheid dragen, maar dan gereduceerd tot twee vierkante lapjes, gedragen onder de bovenkleding. Later werd dit “lekenscapulier” wel vervangen door de scapuliermedaille.
- Engel Gabriël brengt blijde boodschap aan Maria Angelus domini Nuntiavit Maria et concepit de spiritu Sancto Gegeven door den Heer Arnoldus van der Burg 1878 Lukas 1 24-38 In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man Die Josef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria… Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jesus moet geven…..
Afbeeldingen van- en nadere informatie over de ramen in de Bernarduskerk Kerkramen, gebrandschilderd glas, vervaardigd door Nicolas te Roermond
- Driekoningen Gegeven door Petrus Kaptein en Theodora Straathof ter gelegenheid van hunne 25 jarige echtvereniging 24 october 1878 Matteüs 2 11 Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij Het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden Het geschenken aan: goud, wierook en mirre.
- Vlucht naar Egypte Gegeven door Petrus Kaptein en Theodora Straathof ter gelegenheid van hunne 25 jarige echtvereniging 24 october 1878 Matteüs 2 13-15: Na hun vertrek verscheen een engel van de Heer in een droom aan Josef en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om Het te doden. Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit.
- Heilig harten van Jezus en Maria Gegeven door Petrus Kaptein en Theodora Straathof, zijne huisvrouw 1877
- Dogma verklaring onbevlekte ontvangenis Maria door paus Pius IX Gezegend zij de Heilige Onbevlekte ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria de moeder van God. Pius IX was paus van 1846 tot 1878. Bekend van het bijeenroepen van een Internationale kerkelijke legermacht, de zoeaven.  Deze zeer vrome en innemende paus kenmerkte zich onder andere door een grote Maria verering ( alle belangrijke beslissingen werden op Maria feesten gedateerd) resulterend in de Dogma (een door het kerkelijk gezag gestelde beslissende uitspraak)  verklaring (8 december 1854) van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Hij heeft ook het eerste Vaticaans Concilie bijeengeroepen
- Sint Hubertus, patroonheilige van de jacht Geschenk aan de E W Heer H Bosmans bij zijn 25 jarig priesterschap gevierd den 24 september 1876 Hubertus (ca. 655 – Tervuren 30 mei 727), heilige, bisschop van Tongeren-Maastricht, als opvolger van de H. Lambertus , bracht in 722 zijn zetel over naar Luik. Hij kwam om na een koortsaanval. Zijn stoffelijk overschot werd in 825 overgebracht naar een abdij in de Ardennen, nu Saint-Hubert geheten. Volgens latere legenden was hij de zoon van de hertog van Aquitanië en werd hij door Pippijn van Herstal als jager aangesteld. Door jachtlust meegesleept zou hij op een Goede Vrijdag een reusachtig hert achtervolgd hebben, dat zich tegen de avond naar hem omkeerde met een schitterend kruis tussen het gewei. Een stem beval hem naar Lambertus te gaan en zich onder diens leiding te stellen. Na de dood van zijn vrouw trok Hubertus zich terug in de Ardense wouden. Vandaar ging hij op pelgrimstocht naar Rome, waar hij, na de moord op Lambertus, tegen zijn wil door paus Sergius tot opvolger van Lambertus werd gewijd. Hij zou een groot mirakeldoener geweest zijn. Het meest bekende wonder is de genezing van een door dolheid aangetaste man. Hubertus wordt meestal voorgesteld met een kruisdragend hert, paard, jachthonden, ook met een valk op de hand en een jachthoorn. Feestdag: 3 nov. Hubertus is de patroon van de jagers en op St.-Hubertusdag worden o.a. te Oorschot, Saint-Hubert en Tervuren de jachthonden gezegend. Voorts geldt hij als beschermheilige tegen hondsdolheid (ook wel tegen slangenbeten). Vroeger was het gebruikelijk honden met de St.-Hubertussleutel te branden als afweermiddel tegen de ziekte en op 3 nov. wordt nog in vele plaatsen in België het zgn. Hubertusbrood gewijd, dat door de mensen nuchter wordt gegeten en waarvan ook de huisdieren wat krijgen
- Sint Nicolaas, bisschop van Myra.  Heilige Cecilia Gegeven door Nicolaus Koot en Adriana van Diemen zijn huisvrouw 1877 Door zijn zoon Nicolaas Koot Janmaat gerestaureerd in het jaar 1950 Nicolaas van Myra, vermaard volksheilige, over wie betrouwbare historische gegevens ontbreken. Hij zou in de eerste helft van de 4de eeuw bisschop van Myra in Lycië (ruïnes ten zuidwesten van Antalya in Zuid-Turkije) zijn geweest en het Concilie van Nicea (325) hebben bijgewoond. Aan de meer gedetailleerde gegevens liggen levensbeschrijvingen van heiligen ten grondslag, die dezelfde naam droegen, vooral van Nicolaas van Pinara in Lycië (gest. 564). De kern van de legende, welke van Griekse oorsprong is, wordt gevormd door de verhalen over de redding van drie onschuldig ter dood veroordeelde schipbreukelingen of over de drie arme meisjes aan wie Nicolaas in het geheim geld gaf, zodat zij konden trouwen. Ook zou hij drie kinderen die tijdens een hongersnood om het leven waren gebracht, weer ten leven hebben gewekt. Zo werd hij de heilige van de onverhoopte goede gaven. In Myra en Constantinopel werd hij vereerd vanaf de 6de eeuw. Vandaar verspreidde de verering  zich over de hele Griekse en Russische kerk. Sedert de 9de eeuw werd Nicolaas in Rome en Italië vereerd en vanaf de 10de eeuw in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Vooral de Hanze verspreidde zijn verering in het noorden van Europa. In 1087 werd zijn gebeente overgebracht naar Bari in Zuid-Italië. Nicolaas werd de patroon van scholieren, kinderen, schippers, gevangenen, bakkers, kooplieden, apothekers, juristen, van steden (bijv. Amsterdam) en landen (bijv. Rusland).  De kapel die, voor de bouw van de Bernarduskerk hier stond was toegewijd aan Nicolaas. De ligging aan de Rijn en de wetenschap dat deze Sint Nicolaas ook de patroon heilige is van de schipper  verklaart het scheepje op de toren. In de legenden die in de Nederlanden over hem in omloop waren, kwam Spanje in de plaats van Zuid- Italië; vandaar ook zijn zwarte (Moorse) knecht. Feestdag: 6 dec. In de beeldende kunst wordt Nicolaas vaak afgebeeld als bisschop in vol ornaat, met naast zich drie kinderen in een kuip (symbool van de kinderen die hij gered zou hebben) of met drie bollen als symbool van de bruidsschat die hij gaf aan drie meisjes. Soms heeft hij een schip of een anker als  attribuut. Sint-Ceacilia    Patrones der muziek, doorgaans afgebeeld met een klein draagbaar orgel (portatief). Oorspronkelijk was Caecilia een adellijke Romeinse jonge vrouw, die in de 4e eeuw de marteldood stierf, waardoor zij werd opgenomen in de 'Passio' (Martelaarsakten). Een onvolledig overgenomen passage hieruit leidde tot de verkeerde vertaling 'Begeleid door orgelspel zong Caecilia tot de Heer', hetgeen ertoe leidde dat zij omstreeks de 15e eeuw tot patrones der muziek, meer in het bijzonder der kerkmuziek, werd. Zij is door talrijke schilders afgebeeld (o.a. Rafaël).
- Doop van Jezus in de Jordaan Gegeven door Petrus Kaptein en Theodora Straathof ter gelegenheid van hunne 25 jarige echtvereniging 24 october 1878 Markus 1 9-11 In die tijd vertrok Jesus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.
Toelichting: - Pastoor Franciscus Hubertus (vandaar!) Bosmans (1828-1906) was hier van 1856 tot zijn dood pastoor. Een zeer kleurrijk man. - Nicolaus Koot (1837- ..) woonde later naast de “Zwaantjes-kerk”. - Petrus Kaptein (……) en Theodora Straathof (1833-1915) woonden op de hoeve          Bouwlust te Leiderdorp - Arnoldus van der Burg (1811-1899) woonde op de hoeve Stoopenburg te Hazerswoude.