Kerkhof
Kerkhof
Historie
In 1869 werd het kerkhof, gelegen ten westen van de kerk, opnieuw aangelegd. Deze vernieuwing werd mogelijk gemaakt door de "liefde giften" der parochianen. Als eerste werd op 2 maart mej. Rheodora Bosman op het nieuwe kerkhof begraven. Zij was op 26 februari 1869 op 39 jarige leeftijd overleden. In het Memoriaal Register van de kerk wordt zij door pastoor Bosmans geprezen om haar onbaatzuchtigheid. Van de legaten die zij de kerk naliet is behalve kerkzilver ook het torenuurwerk betaald. Op 14 april 1869 werd het kerkhof door pastoor Bottemanne van Zoeterwoude ingewijd. Het memoriaal register van de kerk vermeldt:"Nauwelijks was de begraafplaats of het parochiaal kerkhof ingezegend of er werd een nisse opgericht, bijwijze van capelle of bidplaats, alwaar de parochianen van hun afgestorven bloedverwanten en vrienden, hunne gebeden kwamen storten, terwijl zekere Nicolaus van Sazen en Johannes Heemskerk Sz. Op zich genomen hadden de daartoe noodige liefdegiften bij overige jongelingen der parochie in te zamelen en deze loffelijk vervulde". In 1874 waren op het kerkhof eenendertig personen ter aarde besteld. In 1914 zag het kerkbestuur zich genoodzaakt het kerkhof te vergroten. Daarvoor werd 285 vierkante meter Rijnwater aangekocht en gedempt. In 1923 werd het kerkhof nogmaals uitgebreid. Op initiatief van het toenmalige kerkbestuur wordt het kerkhof op 1 januari 1980 gesloten. Ondanks enige initiatieven en verzet vanuit de parochianen wordt het besluit ook niet meer herzien. In 2010 is het kerkhof geruimd en zijn de overblijfselen herbegraven op de begraafplaats in Hazerswoude-dorp.
Inmiddels is het kerkhof geruimd