Wat gaan we doen Acties oktober/november 2018
Ingezonden brief geplaatst in de Groene hart koerier van 30 okt 2018
Waarom is ons plan beter Vorige week stond er een ingezonden brief over de situatie rond het ensemble Scheepjeskerk in de Groene Hart Koerier. Naar aanleiding van feed-back geven we nu nadere info over het hoe en waarom van het plan van de Stichting Scheepjeskerk. Dit onder het motto: Ons plan is beter. Dit motto hebben we indertijd gebruikt om ons plan voor behoud van het ensemble Scheepjeskerk-Pastorie en Tuin te presenteren. Wat behelst dit betere plan. Grondgedachte is om het ensemble als geheel te zien, de drie elementen, kerk, pastorie en tuin  horen onlosmakelijk bij elkaar. In ons “betere” plan gaat de pastorie het geld genereren dat  nodig is om het geheel  in stand te houden. Hoe is dat geld genereren te realiseren. In het bestemmingsplan staat de pastorie omschreven als “maatschappelijk” en dat wil de gemeente onbetwist zo houden. En dat is een prima bestemming. We kunnen op een maatschappelijke en sociale manier de pastorie verhuren aan mensen in de knel, een vorm van begeleid wonen ontwikkelen of een woonvorm aanbieden zoals bijvoorbeeld “De Herbergier” in het voormalige gemeentehuis. Is dat financieel wel haalbaar. We weten wat het jaarlijks kost om het ensemble in stand te houden. We weten ook wat de huuropbrengst zal zijn. Het verschil maken we Doordat er al voldoende  financiële middelen o.a. in de vorm van giften zijn toegezegd  kunnen we ons  plan realiseren. Daarmee kunnen we het ensemble een solide basis geven voor de lange termijn.  Extern kapitaal is niet nodig.  Onze plannen zijn door een deskundige partijen getoetst en doorgerekend met positief resultaat. Waarom is er op dit moment een urgentie. In de eerste plaats omdat de pastorie al meer dan 10 jaar leeg staat en nu in toenemende mate aan het verpauperen is. De parochie pleegt geen onderhoud.  De ramen vallen er letterlijk uit. Daarnaast is er op dit moment het gevaar dat de parochie,  onder druk van een op winstbejag uit zijnde  projectontwikkelaar,  de pastorie uit het ensemble verkoopt. Deze project ontwikkelaar chanteert de parochie met een zeer discutabele en volgens ons volkomen onterechte en  exorbitante schadeclaim. Die claim bedreigt dus ook de Scheepjeskerk. Bij verkoop van de pastorie  wordt het onmogelijk om zonder langdurige subsidie het kerkgebouw in stand te houden. OK, bij verkoop van de pastorie loopt dus het voorbestaan van het kerkgebouw gevaar. Inderdaad. Er is nog geen plan om deze kerk op korte termijn buiten gebruik te stellen; het kerkbezoek is  redelijk en ook financieel is er geen probleem. Maar de beschikbaarheid van pastores is op niet al te lange termijn wel een probleem.  Verwacht wordt dan dat de parochie zich terugtrekt  naar de Bonifatiuskerk in Alphen. Volgens uitlatingen van de pastor zal de Scheepjeskerk dan gaan sneuvelen. Waarom mag de Scheepjeskerk niet worden gesloopt. Daar zijn diverse redenen voor. - Sociaal maatschappelijk: De scheepjeskerk is het middelpunt van een actieve en bloeiende parochiegemeenschap. Zij heeft een belangrijke sociale functie in Hazerswoude Rijndijk - Cultuur historisch: De Scheepjeskerk is een van de eerste kerken die gebouwd zijn na het herstel van de bisschoppelijk hiërarchie in 1853. De Scheepjeskerk is een van de weinige overgebleven kerken uit die periode en mogelijk de enige waarvan het buitenkant nog volledig in de originele staat is. In 2002 is door de Raad van Cultuur (een advies orgaan naar de minister) een rapport gemaakt waarin de Scheepjeskerk wordt omschreven als “topmonument”. - Beeldbepalend in de Groenendijk: De kerk is het hart van de Groenendijk. - Herbestemming is prima mogelijk. - Staat van onderhoud: De kerk verkeert in prima staat, recent is de complete buitenkant gerestaureerd (door een grote groep deskundige vrijwilligers) en ook in de kerk is alles prima bij de tijd. Wat is de toekomst van het ensemble met daarin de kerk, volgens de stichting Scheepjeskerk. Kerk, pastorie en tuin vormen een eenheid, die ook als de kerk zich teruggetrokken heeft, een centrale plaats in de Groenendijk zal blijven innemen. Er zijn vele mogelijkheden, die we samen met bewoners en gemeente willen gaan ontwikkelen. Voorwaarde is wel dat ensemble intact blijft en niet door gebrek aan visie en winstbejag voor de toekomst verloren gaat. Tot slot Ons plan doet recht aan hetgeen onze voorouders met dubbeltjes en kwartjes hebben bijeengeschraapt. We zijn vastbesloten om ons historisch en cultureel erfgoed in stand te houden. We hebben daar geld voor en betrokkenheid. Op die manier kunnen we het ensemble als cultureel kerkelijk erfgoed een vaste plaats in de samenleving laten behouden. Het is een initiatief van onder af en het wordt gedragen door de gemeente, gemeenteraad, parochianen, omwonenden, inwoners en betrokken burgers. We hebben geen enkel financieel belang, de stichting Scheepjeskerk is een ANBI stichting. Ons plan is beter. Voor iedereen en alles ! Dit bericht is tevens een oproep aan het kerkbestuur van de parochie H Thomas dit nu eens serieus met ons te bespreken. Koos van Leijden Voorzitter Stichting Scheepjeskerk
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Dinsdagmiddag hebben verontruste parochianen en buurtbewoners van de Scheepjeskerk uit protest een spandoek neergezet voor de kerk. Daarmee vragen zij aandacht voor de onduidelijkheden over de mogelijke ontwikkelingen in de voormalige pastorie van de kerk. 'Ons plan is beter!', staat er op het spandoek. Daarmee doelt Stichting Scheepjeskerk op het alternatieve plan dat zij hebben gemaakt voor het behoud van de kerk, de naastgelegen pastorie en tuin. Dat plan kon eind vorig jaar ook rekenen op steun van de Alphense gemeenteraad. Volgens de stichting denkt het parochiebestuur daar nog steeds anders over en geeft zij daar weinig tot geen informatie over de plannen die verder worden uitgewerkt. 'Het is geheim', zei Harry Körmeling van Stichting Scheepjeskerk eerder. Volgens Körmeling is er later deze week opnieuw een gesprek tussen het parochiebestuur en de projectontwikkelaar. 'In aanloop naar dat gesprek willen we met acties onze stem laten horen’, zegt Körmeling. ‘Wij willen eerlijkheid en transparantie.’ Het parochiebestuur van de Heilige Thomas, waar de Scheepjeskerk onder valt, heeft eerder aan Studio Alphen laten weten geen informatie over de Scheepjeskerk aan de media te geven. Alternatief plan Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) laat desgevraagd weten nog geen signalen te hebben ontvangen over de toekomstplannen van de kerk. 'Wij kunnen ons de zorgen van de stichting voorstellen, maar het initiatief voor de ontwikkeling van de Scheepjeskerk en parochie is een verantwoordelijkheid van het bisdom en parochiebestuur', zegt Van As. 'We zijn benieuwd naar de ontwikkeling die het parochiebestuur en bisdom voor ogen hebben en zullen daarover contact met hen opnemen.' 'Het parochiebestuur en bisdom zijn afhankelijk van onze medewerking als het gaat om planologische procedures waarbij er afgeweken wordt van het bestemmingsplan', aldus Van As. 'Vooralsnog gaan wij uit van het alternatieve plan waarover in december 2017 is gesproken.' Daarmee doelt de wethouder op het plan van Stichting Scheepjeskerk, waarbij woonstudio's voor onder andere starters op de woningmarkt in de voormalige pastorie worden gerealiseerd.  
 Foto: Google Street View HAZERSWOUDE-RIJNDIJK – Het rommelt bij de Scheepjeskerk in Hazerswoude-Rijndijk. Het parochiebestuur geeft weinig informatie over de toekomstplannen van de Scheepjeskerk, wat leidt tot wantrouwen bij parochianen en betrokken buurtbewoners. Met nieuwe acties willen zij opnieuw de noodklok luiden. Alles heeft te maken met de toekomst van de voormalige pastorie en de tuin naast de Scheepjeskerk. Het plan was om drie appartementen in de pastorie en zeven villa’s in de tuin te bouwen. Daar was aanvankelijk akkoord op gegeven door de toenmalige gemeente Rijnwoude, maar vorig jaar december besloot de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn – na grote ophef in het dorp – af te zien van dat plan en tegen de wijziging van het bestemmingsplan te stemmen. Stichting Scheepjeskerk presenteerde destijds een alternatief plan, dat uiteindelijk gesteund werd door de Alphense gemeenteraad. In de pastorie zouden woningstudio’s gebouwd worden. In die studio’s zouden starters uit de omgeving komen wonen, die nog geen kans maken op andere woonruimten. Met de opbrengst van dit plan wil de stichting onder andere de monumentale kerk onderhouden. Ondanks deze duidelijke afspraken en signalen zou het parochiebestuur zo’n twee maanden na het raadsbesluit opnieuw afspraken hebben gemaakt met de beoogde projectontwikkelaar om woningen te ontwikkelen in de pastorie. De projecontwikkelaar zou een exlusieve deal beloofd zijn, daarnaast zou het parhociebestuur gesprekken met andere partijen afhouden. ‘Maar over de inhoud van die deal wil het parochiebestuur tot op heden niets zeggen’, zegt Harry Körmeling van Stichting Scheepjeskerk. ‘Het is geheim.’ ‘Groenendijk wil de kerk behouden’ De voormalige pastorie staat al zo’n tien jaar leeg en wordt niet onderhouden volgens Stichting Scheepjeskerk. Ook zij snapt dat het gebouw verkocht moet worden om de toekomst van de monumentale kerk te kunnen waarborgen. ‘Maar het parochiebestuur moet naar de parochianen en betrokken buurtbewoners luisteren’, zegt Körmeling. ‘De buurt Groenendijk wil de kerk behouden, onze voorouders hebben het immers betaald en mogelijk gemaakt.’ Over de toekomstplannen tast de stichting volledig in het duister. In september is er overleg geweest met het parochiebestuur, maar ook dat maakte weinig duidelijk. ‘Het komt er eigenlijk op neer dat het kerkbestuur zegt niets te maken te hebben met de uitspraak van de gemeenteraad in december vorig jaar. Daarnaast heeft het bisdom ons gemeld geen aanleiding te zien om met ons te praten.’ Protestacties In het alternatieve plan gelooft de stichting nog steeds. ‘Het alternatieve plan dat we hebben gemaakt is doorberekend, het kan’, zegt Körmeling. Op dit moment worden nieuwe acties voorbereidt. Daarmee wil de stichting druk uitoefenen op het parochiebestuur. ‘In november is er een gesprek tussen het parochiebestuur en de projectontwikkelaar. In aanloop naar dat gesprek willen we met acties onze stem laten horen’, zegt Körmeling. ‘Wij willen eerlijkheid en transparantie.’ Studio Alphen heeft geprobeerd contact te zoeken met het parochiebestuur van de Heilige Thomas. ‘Het parochiebestuur geeft geen informatie over de Scheepjeskerk aan de media. Dus is contact met ons zoeken weinig zinvol’, aldus het parochiebestuur in een schriftelijke reactie.
Onduidelijkheid over toekomstplannen Scheepjeskerk, opnieuw protestacties
Artikelen uit Algemeen dagblad en leids dagblad van 7 november 2018